Vinkit

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys liittyy olennaisesti ekologiseen kehitykseen. Kestävä kehitys on paikallista ja globaalia yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata tuleville sukupolville yhtä hyvät tai paremmat toimintamahdollisuudet kuin nykyisillä sukupolvilla on. Tähän päästään siten, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa. Kestävän kehityksen lähtökohtana on huoli ihmisten välisestä eriarvoisuudesta ja elämän perustan muodostavien ekosysteemien […]

Mitä on ekologinen kestävyys?

Ekologisella kestävyydellä tarkoitetaan luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien toiminnan varmistamista sekä ihmisten toiminnan sopeuttamista siihen niin, että luonnon kestokyky ei ylity saastutuksen tai luonnonvarojen liikakäytön takia. Ekologisen kestävyyden keskeisenä huolena on luonnon köyhtyminen, joka tarkoittaa paikallisen ekosysteemin tai koko biosfäärin köyhtymistä ihmisen toiminnan seurauksena. Luonto köyhtyy, kun luonnonvaroja (polttopuuta, tilaa, puhdasta vettä, ilmaa) käytetään nopeammin kuin […]

Mitä tarkoittaa ekologinen?

Sana ekologinen tarkoittaa ihmisen ja ympäristön keskinäisiä suhteita tai mahdollisimman vähän energiaa ja/tai resursseja kuluttavaa.

Ekologia, ekologisuus – määritelmä

Ekologia tulee kreikankielen sanoista oikos = koti, talous ja logos = oppi – ja on eliöiden ja ympäristön suhteita tutkiva tiede, oppi luonnontaloudesta. Ekologia on biologian monitieteinen haara, joka tutkii eliöiden ja eliölajien vuorovaikutusta toistensa sekä niitä ympäröivän elottoman ympäristön kanssa. Ekologia auttaa ymmärtämään, miten luonto ympärillämme toimii. Sana ”ekologia” on käsitteenä laajentunut tarkoittamaan ennemminkin […]

  • 1
  • 2