Vinkit

Muuntogeenisiä organismeja sisältävien elintarvikkeiden ja rehujen säätely

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukset GM-elintarvikkeita ja -rehuja sekä niiden jäljitettävyyttä koskevista säädöksistä ovat astuneet voimaan keväällä 2004. Säädösten tarkoituksena on entistä paremmin taata kuluttajien valinnan vapaus ja luottamus GMO:eja koskevan säätelyjärjestelmän turvallisuuteen EU:ssa. Elintarvikkeiden ja rehujen hyväksymismenettelyä on muutettu siten, että tieteellisen arvioinnin hakemuksista tekee Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen. Tuote, jota voidaan käyttää sekä elintarvikkeena että […]

GMO 2 ja luomu

Muuntogeeniset (GM) elintarvikkeet sisältävät geeniteknisesti muunneltuja organismeja tai niiden tuotannossa on käytetty geeniteknistä muuntelua. Geenimuokkauksella pyritään aikaansaamaan esimerkiksi kasvitauteja ja – tuholaisia paremmin kestäviä viljelykasveja. Tällaiset elintarvikkeet joutuvat markkinoille päästäkseen läpäisemään muita tiukemman tutkimus-, tarkastus- ja lupamenettelyn. Lisäksi niiden pakkauksissa on oltava merkintä geenitekniikan käytöstä. Valinnanvapauden turvaamiseksi näissä tuotteissa on oltava selvät merkinnät siitä, että […]

Luomumaatalous tuottaa luomutuotteita

Luomumaataloudella tarkoitamme mahdollisimman luonnonmukaista maataloutta. Luomumaatalouteen kuuluvat luomuviljely (ravinto- ja kuitukasvit) ja luomueläintuotanto (eläinperäiset tuotteet). Luomumaatalouden tuotteita kutsutaan luomutuotteiksi. Luomumaataloudessa käytetään lannoitteena kanan, lehmän ja hevosen ulostetta. Toimintaa valvoo suomessa usea viranomainen.   Luomutila kasvattaa puhtaampia luomueläimiä Eläintaloudessa kiinnitetään erityistä huomiota eläinten lajityypilliseen käyttäytymiseen ja hyvinvointiin sekä luonnollisten lajinmukaisten rehujen käyttöön. Antibiootteja voidaan käyttää eläinten […]

Luomueläintuotanto tuottaa luomulihaa

Luomueläintuotannolla tarkoitetaan tuotantoeläinten hyödyntämistä mahdollisimman luonnonmukaisella tavalla. Luomueläintuotannon tuotteita ovat esimerkiksi luomusianliha, luomunaudanliha, luomubroileri ja luomukananmunat, sekä lisäksi esimerkiksi luomuvilla ja -untuvat. Luomueläintuotannon määräyksiä Suomessa löytyy Eviran sivuilta.

Luomueläimet ja luomurehu

Luonnonmukaisen tuotannossa huomioidaan erityisesti eläinten hyvinvointia ja eläinlajikohtaisia käyttäytymistarpeita. Hoitokäytäntöjen, kuten esimerkiksi eläinten ulkoilun lisäksi merkittävä osa tuotantotapaa on myös eläinten luonnonmukaiseen rehuun perustuva ruokinta.

Luomuviljely tapahtuu luonnon ehdoilla

Luomuviljelyn päämääränä on kunnioittaa ja edistää luonnonvarojen suojelua ja luonnon monimuotoisuutta. Luonnonmukaisessa viljelyssä perustana on monivuotinen viljelykierto, jossa eri kasvilajit vuorottelevat. Syväjuuristen kasvien viljelyllä parannetaan maan viljavuutta ja estetään eroosiota. Viljelykasvien vuorottelulla ehkäistään kasvintuhoojien säilymistä ja lisääntymistä kasvustossa. Luomuviljely eli luonnonmukainen viljely on omavaraista ja tasapainoista maanviljelyä, joka mahdollisimman pitkälle perustuu paikallisiin luonnonvaroihin ja jossa […]

Luomuelintarvike on tuotettu luonnonmukaisesti

Luomuelintarvikkeita ovat kaikki ne elintarvikkeiksi tarkoitetut maataloustuotteet, jotka on jalostettu luonnonmukaisesti tuotetuista maataloustuotteista ja luonnonmukaisina markkinoitavat tuotteet. Luomuelintarvikkeiden jalostuksen avulla tuotetaan tuotteita, joiden valmistusmenetelmät eivät ole haitallisia ympäristölle, eivätkä ihmisten, kasvien tai eläinten terveydelle ja hyvinvoinnille. Luomuelintarvikkeen maataloudesta peräisin olevista raaka-aineista vähintään 95 % on oltava luomua. Luomuelintarvikkeiden valmistuksessa tulisi välttää lisäaineita. Esimerkiksi keinotekoisten väriaineiden ja makeutusaineiden […]

Mitä on lähiruoka?

Lähiruoka on nimensä mukaisesti lähellä tuotettua ja kulutettua ruokaa. Lähiruoka ja luomuruoka eivät ole sama asia, vaikka näin välillä virheellisesti ajatellaan. Maa- ja metsätalousministeriön Lähiruoka -työryhmä on määritellyt lähiruoan olevan ”ruoantuotantoa ja -kulutusta, joka käyttää oman alueensa raaka-aineita ja tuotantopanoksia edistäen oman alueensa taloutta ja työllisyyttä”. Lähiruokaan liittyy, että se vastaa oman alueensa kuluttajien toiveita […]

Mitä luomuruoka on?

Luomulla tarkoitetaan valvottua ja sovittuihin tuotantomenetelmiin sitoutunutta kasvinviljelyä, kotieläintuotantoa sekä elintarvikkeiden jalostusta ja markkinointia. Luomu tarkoittaa luonnonmukaista. Yleensä sana liitetään luonnonmukaisesti tuotettuihin elintarvikkeisiin. Luomuelintarvikkeiden koko tuotantoketjun tulee perustua luonnonmukaisiin ja ympäristömyönteisiin valintoihin ja tekoihin. Tuotantotapa ulottuu pellolta aina valmiisiin elintarvikkeisiin asti. Luomuna tuotetaan monia maataloustuotteita kuten viljaa, kasviksia, marjoja, lihaa, maitoa ja kananmunia. Näistä raaka-aineista […]

Mitä luomu on?

Luomu on luomutuotannossa tuotettuja tuotteita, joiden valmistusmenetelmät eivät ole haitallisia ympäristölle, eivätkä ihmisten, kasvien tai eläinten terveydelle ja hyvinvoinnille. Luomun tuottamisessa käytettävä tuotantotapa ulottuu viljelymenetelmistä ja kotieläintenhoidosta valmiisiin elintarvikkeisiin. Luomuviljelyssä painopiste on maaperän hoitamisessa ja ravinteiden kierrätyksessä. Luomuviljelyssä ei käytetä väkilannoitteita, joten ravinteet palautetaan peltoon esimerkiksi käyttämällä karjanlantaa tai viljelemällä typpeä sitovia palkokasveja. Luomuviljelyssä keinotekoisten […]

  • 1
  • 2